ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG NHẬN CẢNG LOTUS ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ" NĂM 2022

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG NHẬN CẢNG LOTUS ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ" NĂM 2022
Ngày đăng: 27/07/2023 08:49 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG NHẬN CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS) 
ĐẠT TIÊU CHUẨN "AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ" NĂM 2022

Căn cứ Quyết định Số: 348/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v.v Quyết định Về công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022. Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) đã vinh dự được công nhận Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022.

            Với tinh thần kiên quyết Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an Quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Ngay từ đầu năm 2022, tập thể Cảng Lotus đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể theo sự hướng dẫn sâu sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công An TP. Hồ Chí Minh để hoàn thành đầy đủ tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022.

            Bằng việc đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022, Cảng Lotus càng khẳng định bản thân công ty đã, đang và vẫn sẽ luôn tiếp tục là một phần vững chắc của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Công An TP. Hồ Chí Minh.