(24-08-2023) HỌC TẬP CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRỰC TUYẾN CHO ĐOÀN VIÊN CẢNG LOTUS

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(24-08-2023) HỌC TẬP CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRỰC TUYẾN CHO ĐOÀN VIÊN CẢNG LOTUS
Ngày đăng: 24/08/2023 10:17 AM

HỌC TẬP CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRỰC TUYẾN CHO ĐOÀN VIÊN CẢNG LOTUS

Đoàn Cơ sở Công ty Liên doanh Bông Sen xin trân trọng kính mời các bạn đoàn viên, thanh niên Cảng Lotus theo dõi học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên qua các bài học trực tuyến được thực hiện bởi Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 1 với tên gọi "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" do TS. Phạm Mạnh Thắng - Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị, ĐH SP TP.HCM, trình bày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 2 với tên gọi "Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam" do TS. Phạm Mạnh Thắng - Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị, ĐH SP TP.HCM, trình bày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 3 với tên gọi "Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay" do ThS. Đặng Văn Khoa - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Trường, Giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng, ĐH SP TP.HCM, trình bày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 4 với tên gọi "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" do ThS. Đặng Văn Khoa - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Trường, Giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng, ĐH SP TP.HCM, trình bày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 5 với tên gọi "Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030" do Đồng chí Dương Trọng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng trình bày.

Nguồn: Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Kênh SPTV: https://www.youtube.com/@HCMUEChanel